Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede odprtja bančnega računa

Vprašanja:

 

  • Zanima me, ali lahko osebe, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU pri nas odprejo bančni račun in pod kakšnimi pogoji? 
  • Ali za državljane določenih držav obstajajo omejitve? Za katere države gre?

 

Odgovor Združenja bank Slovenije:

V skladu z veljavno zakonodajo osebe, ki prihajajo iz Ukrajine, veljajo za državljane tretjih držav, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu z zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Na ravni Evropske bančne federacije, katere član je tudi Združenje bank Slovenije, poteka priprava pobude Evropskemu bančnemu organu (EBA) in Evropski komisiji za zagotovitev blažilnih ukrepov oz. smernic v zvezi z obveznostmi, ki jih imajo banke in hranilnice pri odpiranju računov osebam iz tretjih držav, saj je trenutno odpiranje računov ukrajinskim državljanom zaradi regulatornih zahtev zelo oteženo (problem stalnega bivališča v državi članici EU, problemi, povezani z različnimi poročanji po standardu OECD za izmenjavo informacij o finančnih računih, v praksi pa bodo verjetno prisotne tudi težave v zvezi s pomanjkljivimi osebnimi dokumenti, potrebnimi za identifikacijo stranke).

V skladu s 181. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) imajo pod določenimi pogoji pravico do dostopa do osnovnega plačilnega računa tudi begunci.

Seznami držav, za katere obstajajo omejitve pri bančnem poslovanju, so objavljeni na spletnih straneh pristojnih regulatorjev (Urad RS za preprečevanje pranja denarja, FATF itd.)

 

 Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 8. marec 2022