Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede poslovanja v letu 2021

Vprašanja:

  • Kako ste poslovali v letu 2021?
  • Kakšni so bili največji izzivi v poslovanju v tem letu? Kaj boste v naslednjem letu naredili drugače, oz. se je izkazalo za dobro?
  • Kakšne so napovedi za leto 2022?

Odgovori Združenja bank Slovenije:  

Združenje bank Slovenije (ZBS) je združenje bank in hranilnic ter lizing podjetij in torej neprofitna organizacija, ki opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z bančno in finančno dejavnostjo članic ter v interesu članic. Delovanje ZBS temelji na načelih strokovnosti, spoštovanja in sodelovanja ter transparentnosti in odgovornosti.

Prioritetna področja dela ZBS so zato, tako kot vsako leto, tudi v letu 2021 temeljila na strateških srednjeročnih prioritetnih področjih poslovanja članic ter v odvisnosti od objektivnih razmer poslovanja gospodarstva. Strateška prioritetna področja članic so že od leta 2017 dalje vključevala med drugim tudi »financiranje gospodarstva in nove produkte v povezavi z zeleno ekonomijo«. Slovenski bančni sistem je torej že mnogo pred zdravstveno krizo Covid 19, ki je pospešila proces digitalizacije in okrepila tudi zavest, da je potrebno post-Covid gospodarsko rast usmeriti v investicije, ki spodbujajo in zagotavljajo okoljsko in družbeno ter upravljavsko odgovorno in trajnostno vzdržno gospodarsko rast, to področje postavil v ospredje svojih strategij poslovanja in tudi v ospredje prioritet področij delovanja ZBS.

Upoštevaje poslanstvo in naravo dela ZBS, je bilo v letu 2021 na področju trajnostnega financiranja delo usmerjeno v podporo članicam pri implementaciji novo sprejete evropske regulative in regulative v nastajanju, ki opredeljuje zahteve poslovanja bančnega sektorja s ciljem vključevanja ESG (environmental/okoljskih, social/socialnih, governance/upravljavskih) elementov v praktično vse procese poslovanja bančnega sektorja od strateške ravni pa do ocenjevanja in spremljave kreditnega tveganja v procesu financiranja gospodarstva in prebivalstva. Med drugim so bile poleti 2021 sprejete in objavljene Smernice trajnostnega financiranja, v pripravi pa je tudi prenova Smernic upravljanja tveganj s ciljem vključitve ESG elementov.

Področje trajnostnega financiranja temelječega na upoštevanju ESG elementov je že več let vključeno tudi v izobraževalne aktivnosti ZBS, ki zajemajo tako programe strokovnega izobraževanja zaposlenih v bančnem in finančnem sektorju in pa finančno opismenjevanje mladih, vključeno pa je tudi v aktivnosti informiranja splošne javnosti. Ne nazadnje pa ZBS sledi ciljem zagotavljanja ESG kriterijev tudi pri lastnem poslovanju, na način zmanjševanja porabe energije, papirja, ravnanja z odpadki in družbeno odgovornim delovanjem na vseh segmentih svojega dela.

Zelo pomembno pri delu ZBS na vseh področjih, vključujoč tudi področje trajnostnega financiranja, pa je povezovanje z gospodarstvom, finančnimi organizacijami ter znanstvenimi, tehničnimi in drugimi institucijami, zaradi pospeševanja razvoja trga denarja in kapitala ter uveljavljanja bančništva in drugih finančnih dejavnost ter organizacijami, ki so aktivne na področju razvoja in osveščanja glede pomembnosti vključevanja ESG elementov v gospodarski in družbeni razvoj, tako znotraj nacionalnih meja, kakor tudi v Evropi in globalno. Tako je ZBS oktobra letos med prvimi sorodnimi združenji evropskih držav postalo podporni član mednarodne pobude Net-Zero Banking Alliance, ki jo vodijo Združeni narodi in je osredotočena na uresničitev ambicij bančnega sektorja, da uskladi svoje zaveze s Pariškim podnebnim sporazumom. S tem se ZBS zavezuje, da bo dodatno krepilo svoja prizadevanja za pospešitev prehoda bančnega sektorja k financiranju razogljičenega gospodarstva in nudilo podporo ambicijam svojih članic za doseganje tega cilja ter izpolnjevanje novih regulatornih zahtev in pričakovanj na področju upravljanja podnebnih tveganj.

Tudi v letu 2022 bo delo ZBS temeljilo na prioritetnih področjih, ki so pomembna z vidika poslovanja naših članic in v odvisnosti od objektivnih gospodarskih razmer. Bodo pa aktivnosti med drugim sigurno povezane še vedno z zniževanjem negativnih posledic pandemije Covid 19 na gospodarstvo in prebivalstvo, digitalizacijo, kibernetsko varnostjo ter podporo financiranju post Covid gospodarskega okrevanja na okoljsko in družbeno dolgoročno odgovoren in vzdržen način.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 19. november 2021