Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede ukinitve LIBOR referenčne obrestne mere

Vprašanje: Zanima me, kako bo to vplivalo na nove in obstoječe kreditne ter druge finančne pogodbe, ki so indeksirane s to obrestno mero.  Kaj to pomeni za Slovence, ki imajo kredite ali vezavo denarja v tej obrestni meri? Se bodo krediti podražili, pocenili? Ali lahko na banki zaprosijo za menjavo obrestne mere?

Odgovor ZBS: Ob izteku objavljanja CHF LIBORjev je Izvedbena uredba Komisije EU 2021/1847 z dne 14. oktobra 2021 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR (v nadaljevanju: Uredba EU), ki je neposredno zavezujoča v vseh državah članicah EU na enak način kot nacionalna zakonodaja, z določitvijo uporabe nadomestne obrestne mere SARON, zagotovila  enotnost, predvidljivost, transparentnost in kontinuiteto izvajanja pogodb.

Sprememba bo izvedena neposredno na podlagi uredbe in ne bo posegala v nobene druge pogodbene ter povezane pravice in obveznosti pogodbenih strank. Kakršne koli aktivnosti strank tako ne bodo potrebne.

Spremembo referenčne obrestne mere so oblikovale posebne delovne skupine (Delovna skupina o eurskih netveganih obrestnih merah, upoštevana pa so bila tudi priporočila švicarske nacionalne delovna skupine), ustreznost predlogov pa je bila testirana v procesu javnega posvetovanja. Cilj v procesu oblikovanja je bil določiti nadomestno obrestno mero, ki bo zagotovila enotnost, predvidljivost in transparentnost ter skladnost oziroma izpolnjevanje pogojev določenih z  Uredbo (EU) 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Uredba BMR), hkrati pa naj bi bil gospodarski (finančni) vpliv nadomestitve čim manjši,  torej naj bi bila raven referenčne obrestne mere ob prehodu na novo čim bližje prejšnjim.  Ob upoštevanju priporočil delovne skupine o eurskih netveganih obrestnih merah in da bi ostali čim bliže prvotnemu referenčnemu obdobju za vsako ročnost  so bile določene nadomestne referenčne obrestne mere, kot je razvidno iz  Uredbe EU.

Možnost zamenjave obrestne mere je urejena pogodbeno, ravno tako morebitni stroški, povezani s spremembami pogodbenih določil. Na splošno lahko kreditojemalci kadarkoli zaprosijo v svoji banki za zamenjavo kredita, ki je v CHF ali vezan na CHF, za kredit v EUR.

Vprašanje: Pred približno desetimi leti so banke skušale prirejati LIBOR z namenom ustvarjanja dobička. Kako je urejen SARON, da do takšnih poskusov ne bi prihajalo? 

Odgovor ZBS: Ker so referenčne obrestne mere gospodarsko tako pomembne, je ključno, da se njihova zanesljivost zagotovi z jasno strukturo upravljanja in transparentno metodologijo, zaradi česar je bila potrebna reforma področja referenčnih vrednosti. Z Uredbo (EU) 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Uredba BMR), ki je začela veljati 1. januarja 2018, je Evropska unija med prvimi oblikovala celovit, zakonsko zavezujoč regulativni režim v zvezi s finančnimi referenčnimi vrednostmi. V skladu z Uredbo BMR je dovoljena uporaba samo tistih referenčnih vrednosti, katerih upravljalec ima dovoljenje nacionalnega regulatorja in je vpisan v registru referenčnih vrednosti, ki ga vodi Evropski organ za vrednostne papirje in trge kot nadnacionalni nadzorniški organ na ravni Evropske unije. 

Institucija, potrjena za objavo in izračunavanje referenčne obrestne mere SARON po različnih metodah, je SIX Financial Information AG. SIX je vpisan v registru referenčnih vrednosti, ki ga vodi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28. december 2021