Sodna praksa glede kreditov v švicarskih frankih ni enoznačna

Konec marca 2024 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije izdalo dve sodbi, ki jasno kažeta na dejstvo, da sodna praksa ni enoznačna in pogodbe o kreditih v švicarskih frankih (nujno ali avtomatično) ne vsebujejo nepoštenega pogodbenega pogoja.

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s Sodbo, opr. št. II Ips 74/2023 z dne 20. marca 2024, odločilo, da je banka izpolnila svojo pojasnilno dolžnost popolno in pravilno. Določilo o tuji valuti kredita v švicarskih frankih ne predstavlja nepoštenega pogodbenega pogoja in pogodba o kreditu v švicarskih frankih ni nična. Zahtevki kreditojemalca so v celoti neutemeljeni in jih je sodišče zavrnilo. Kreditojemalec v postopku pred rednimi sodišči v Republiki Slovenji ni uspel. 

Prav tako je Vrhovno sodišče Republike Slovenije s Sklepom, opr. št. II Ips 62/2023 z dne 20. marca 2024, odločilo, da se presoja kredita, vezanega na švicarski frank, vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Izrecno je poudarilo, da bi bila preuranjena odločitev o tem, da banka ni izpolnila svoje pojasnilne dolžnosti ali da bi bila pogodba o kreditu, vezanem na švicarski frank, nična. 

Ti dve odločitvi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije nista edini, s katerima je Vrhovno sodišče Republike Slovenije potrdilo, da je banka izpolnila svojo pojasnilno dolžnost, da valutna klavzula ali tuja valuta kredita ne predstavlja nepoštenega pogoja in da pogodba o kreditu v švicarskih frankih ni nična. Nakazujeta pa, da tudi če se je sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije spremenila, slednje ne pomeni, da bi se vzpostavila dokončna sodna praksa v korist kreditojemalcev kreditov v švicarskih frankih. V sodbi, opr. št. II Ips 74/2023 z dne 20. marca 2024 je Vrhovno sodišče ponovno izpostavilo, da je potrebno vsak primer presojati individualno. 

Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da vprašanje denarnih zahtevkov kreditojemalcev ostaja še povsem odprto, saj o tem vprašanju Vrhovno sodišče Republike Slovenije sploh še ni odločalo. Prav tako tudi še ni odločalo o naslednjem bistvenem vprašanju, to je, ali so zahtevki kreditojemalcev že zastarali. 

Glede na odprte sodne postopke, katerih pravna in dejanska vprašanja še niso rešena ter se pričakujejo nadaljnji dolgi sodni dialogi med bankami in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, so pozivi Združenja Frank kreditojemalcem kot odziv na ponudbo socialno šibkejšim kreditojemalcem kreditov v švicarskih frankih povsem neprimerni. Obljube o takojšnjemu prenehanju odplačevanja kreditov na podlagi začasnih odredb in dokončne sodne odločitve v korist kreditojemalcev, pa zavajajoče in nepoštene. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da ti pozivi ne vsebujejo vseh informacij, predvsem pa ne vsebujejo opozoril o posledicah, ki bi lahko nastale. Tako na primer bi bilo najmanj treba kreditojemalce obvestiti, kaj bi se lahko zgodilo, v primeru, da bi bila izdana začasna odredba, kreditojemalec pa po letih pravdanja na sodišču ne bi uspel. V tem primeru bo moral kreditojemalec po končanju sodnega postopka nemudoma vrniti banki vse obroke kredita, ki jih v času začasne odredbe ni plačal. Zapadlost večjega števila obrokov v takojšnje plačilo pa vsekakor ni v korist kreditojemalcev, še posebej socialno šibkejših, ki bi s takojšnjim plačilom višjega zneska lahko imeli težave. 

Glede na navedeno Združenje bank Slovenije kreditojemalcem predlaga, da vsak kreditojemalec sam zase presodi in premisli ali o sprejemu ponudbe bank ali o drugih možnostih, ki jih ima na voljo, ter sprejme svojo odločitev (in ne naseda zavajajočim poziv, ki ne vsebujejo niti vseh niti povsem pravilnih informacij). 

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. april 2024