Zaključil se je posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb in investicijskih bančnikov

Petek, 15. april 2022 : Včeraj se je zaključil tradicionalni dvodnevni posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb in investicijskih bančnikov. Po predstavitvi programa dvodnevnega posveta s strani moderatorja posveta in predsednika odbora za zakladništvo pri Združenju bank Uroša Ačkota iz SID banke je v uvodnem nagovoru Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije izpostavila trende in izzive, ki vplivajo na okolje poslovanja ter poslovne modele bančnega sektorja. Predvsem obdobje covida je prineslo konkretne spremembe pri povečani uporabi digitalne tehnologije in napredku na področju oddaljenega izvajanja procesov s strankami, pri avtomatizaciji in konsolidaciji zalednih služb ter na splošno pri avtomatizaciji vseh procesov v bankah. Bančni sektor se ob tem sooča še z izzivi presežne likvidnosti, pričakovanji glede sprememb obrestnih mer, zahtevami regulatornega okvira, razvojem tehnologije dobičkonosnosti ter s preusmeritvijo v financiranje trajnostnih projektov.

 

V nadaljevanju je Sabina Župec Kranjc, članica uprave NKBM, poudarila, da je fokus bank na pripravah ustreznih strategij in poslovnih modelov bank ter posameznih postavk dobičkonosnosti. Izboljšave na področju poslovnih modelov so slovenskim bankam omogočile, da so bile sposobne zdržati negativni poslovni šok kot posledico pandemije. Hkrati so banke veliko vlagale v digitalizacijo in v dostopnost storitev za stranke. V prihodnjem dvoletnem obdobju pa se bodo osredotočale predvsem na obvladovanje kreditnega in obrestnega tveganja, izboljšanja notranjega upravljanja ter uspešnega spopadanja z novimi tveganji, povezanimi predvsem s podnebnimi spremembami.

Aljana Brezigar Masten, direktorica Analitsko raziskovalnega centra v Banki Slovenije, je predstavila denarno politiko Evropske centralne banke in drugih centralnih bank. Glede makroekonomskega okolja med pandemijo in po njej je povedala, da je začetni krizi sledilo izredno hitro okrevanje, vsi nadaljnji vali pandemije pa so imeli čedalje manjši vpliv na recesijo, tako da je pričakovati, da bo na ravni EU do konca leta 2022 dosežena raven, kot pred pandemijo. Odzivi centralne politike imajo dva cilja in sicer umiritev finančnih trgov ter preprečevanje likvidnostnega krča. Glede inflacije v evrskem območju je izpostavila, da je pandemija okrnila ponudbo surovin, hkrati pa je prekinila tudi nekatere dobavne verige. Dodaten vzrok za rast inflacije je tudi vpliv vojne v Ukrajini na cene energentov in surovin. Sicer je pričakovati, da bo inflacija zaradi šokov na ravni energentov trenutno še naraščala, , dolgoročno pa naj bi konvergirala k 2 odstotni letni inflaciji.

V nadaljevanju programa je Fabio Bassi iz J.P. Morgan AG predstavil makroekonomsko sliko in dogajanja na finančnih trgih, Wouter Hertegonne iz KBC Bank NV je predstavil upravljanje vrednostnih papirjev in bančne knjige 2022, Jurgen Maurer iz Erste Group Bank AG pa je udeležence posveta informiral glede reforme referenčnih obrestnih mer in oblikovanja Fallback klavzul za Euribor.

V zadnjem delu prvega dne posveta je Žiga Kosi iz Agencije za trg vrednostnih papirjev predstavil aktualnosti na področju poslovanja z vrednostnimi papirji in ESG (E – okoljski dejavniki, S – družbeni dejavniki in G – upravljalski dejavniki). Titan iz Klirinško depotne družbe je udeležence posveta seznanil s povratnimi informacijami glede implementacije Uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah – CSDR uredbe in poravnalne discipline ter Direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev – SRD II direktive. Prvi dan se je zaključil s predstavitvijo mitov, resnic in najboljših praks na področju hibridnega vodenja, ki jo je izvedel Matej Golob iz Corphuba.

Drugi dan posveta se je pričel s predstavitvijo konsolidacije Target2 in Target2Securities, v okviru katere je Matej Koletnik iz Banke Slovenije prisotnim predstavil napredek na projektu od lanskega leta. V nadaljevanju je Andreja Sever iz Banke Slovenije predstavila podrobnosti Eurosystem Collateral Management System-a (skupna infrastruktura Evrosistema za upravljanje kolaterala in denarno poravnavo operacij denarne politike), predvsem z vidika časovnega plana.  

Marjan Divjak z Ministrstva za finance je prisotne seznanil z izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi ministrstva na področju državnih obveznic, predvsem z vidika monetarnih pogojev in trga slovenskih obveznic, v nadaljevanju pa je predstavil kriterije za izbor bank za sindicirane izdaje ter sistem posoje obveznic primarnim vpisnikom.

Sledila je predstavitev tematika MREL zahteve in finančni instrumenti, ki jo je predstavil Bernhard Leder iz  Erste Group Bank, Kazi Wasif iz Unicredit Bank pa je prisotnim predstavil temo optimizacija kapitala bank (Tier 1/2, Mrel, RWA, garancije). Posvet je zaključil Wolfgang Pinner iz Raifeissen GmbH z aktualno temo  zeleni prehod in vpliv na upravljanje premoženja (ESG).

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. april 2022