Združenje bank Slovenije je izdalo nezavezujoče usmeritve za razvoj trajnostnega financiranja v skladu z načelom sorazmernosti

Združenje bank Slovenije na osnovi aktualnih družbenih, zakonodajnih in regulatornih sprememb, ki se nanašajo na prehod na nizkoogljično družbo, ter družbene odgovornosti bank in hranilnic pri  financiranju tega prehoda,  z namenom čim učinkovitejše vzpostavitve ustreznih ter čim bolj enotnih bančnih praks, izpolnitve pričakovanj deležnikov in s tem zagotovitve prispevka bančnega sektorja k zagotavljanju trajnostne preobrazbe gospodarstva izdaja prve smernice trajnostnega financiranja.

Smernice povzemajo ključne regulatorne zahteve na področju trajnostnega financiranja in članicam ZBS podajajo nezavezujoče usmeritve pri razvoju trajnostnega financiranja v skladu z načelom sorazmernosti. Smernice poleg sedmih temeljnih načel, ki se nanašajo na prilagoditev strategije in poslovnega modela bank, vključevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov v proces upravljanja tveganj in financiranja z vidika presoje komitentov ter posameznih naložb, odnose s komitenti in drugimi deležniki, poročanje in razkritja ter notranje upravljanje in kulturo, vsebujejo tudi slovar osnovnih pojmov ter poseben dodatek s popisom ključnih regulatornih podlag, kot je npr. EU taksonomija, smernice Evropskega bančnega organa o odobravanju in spremljanju kreditov, vodnik Evropske centralne banke o podnebnih in okoljskih tveganjih idr.

Banke in hranilnice k trajnostnemu financiranju pristopajo v skladu z načelom sorazmernosti oziroma na način, ki ustreza njihovi velikosti, razvitosti, naravi in kompleksnosti dejavnosti, organizacijski strukturi, obsegu poslovanja in stopnji izpostavljenosti različnim vrstam tveganj, povezanih z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki.

Glede na to, da je proces trajnostnega razvoja in prehoda tako z zakonodajnega kot izvedbenega vidika še v teku, se bodo smernice z uvajanjem dodatnih zakonodajnih podlag in nadaljnjimi spremembami družbe v odnosu do ESG ciljev ustrezno dopolnjevale ter prilagajale.

Povezava na ZBS Smernice trajnostnega financiranja

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 9. julij 2021