Na voljo je nov obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje, ki vključuje okoljske dejavnike

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta na svojih spletnih straneh objavila novo verzijo obrazca za pripravo povzetka o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje. Nov obrazec je pripravljen na podlagi novih regulatornih zahtev o zbiranju in analiziranju podatkov, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost stavb ter na ogroženost nepremičnin zaradi vpliva podnebnih in okoljskih dejavnikov.

Poleg podatka o tem, v kateri energetski razred (od A do G) se stavba uvršča, ki je razviden iz energetske izkaznice in je bil vključen že v prejšnjo verzijo obrazca, nov obrazec v rubriki Podnebni in okoljski dejavniki vključuje polja za vnos podatkov o izmerjeni emisiji CO2 in potrebni primarni energiji stavbe, dodana pa so tudi polja za oceno energetske učinkovitosti stavbe v primeru, da energetska izkaznica zanjo ni izdana, in sicer na podlagi podatkov o načinu ogrevanja in toplotni izoliranosti. Z vidika ocene podnebnih in okoljskih vplivov na nepremičnino se upošteva dejavnik poplavne ogroženosti, ki se oceni na podlagi pretežne poplavne ogroženosti parcel iz vladnega vira Atlas voda.

Enotni obrazec, ki je bil prvič objavljen januarja 2019, predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavno ter pregledno seznanitev s ključnimi informacijami iz poročila. Standardiziran in poenoten povzetek poročila v xls obliki uporabnikom (bančnim delavcem) in izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo, omogoča pa tudi standardizacijo in elektronski prenos podatkov o kreditnih zavarovanjih.

Povzetek cenitvenega poročila sicer v nobenem primeru ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto. Nov obrazec in pripadajoča navodila za izpolnjevanje bosta 2. decembra 2021 predstavljena na strokovnem srečanju Sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki ga organizira Slovenski inštitut za revizijo.

 

Povezava na: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 1. december 2021