Nakup predmetov večje vrednosti (avto, plovilo, darila) – potrošniški krediti

Domača stran / Z banko skozi življenje / Nakup predmetov večje vrednosti (avto, plovilo, darila) – potrošniški krediti

Če načrtujete večje izdatke in nimate zadosti lastnih sredstev, lahko pri banki najamete potrošniški kredit (npr. za nakup avtomobila).

Potrošniški kredit je lahko namenski (natančno določen namen porabe sredstev) ali nenamenski (banka vam odobreni znesek nakaže na osebni račun in vi z njim v celoti prosto razpolagate). Banke ga odobrijo za različne namene in z različnimi ročnostmi (do največ sedem let).

Potrošniški krediti ima lahko fiksno ali variabilno – spremenljivo obrestno mero. Pri spremenljivi obrestni meri je običajno določena neka izhodiščna obrestna mera, na katero banka nima vpliva (npr. EURIBOR, to je medbančna obrestna mera, ki se izračunava dnevno glede na trenutne obrestne mere, po katerih si banke v evrskem območju posojajo denar – podatek je javno dostopen). Odobritev kredita lahko banka pogojuje tudi z zahtevo po dodatnem zavarovanju kredita (plačilom zavarovalne premije, poroštvo kreditno sposobnih porokov ali druge ustrezne oblike zavarovanja).

Pred podpisom pogodbe je pomembno, da vam banka predloži standardne predhodne informacije, ki prikazujejo vse stroške, povezane z odobritvijo kredita, in višino mesečnih obrokov odplačila ter ponazoritvijo tveganja spremembe obrestne mere pri kreditih s spremenljivo obrestno mero. Na podlagi teh informacij boste lahko primerjali ponudbe različnih bank in ugotovili, koliko boste dejansko plačali za kredit. Pred podpisom kreditne pogodbe se morate podrobno seznaniti z njeno vsebino in rešiti vsa morebitna vprašanja ali nejasnosti.

Kredit lahko odplačujete prek trajnega naloga oz. direktne obremenitve (to pomeni, da banki daste pooblastilo, da ob zapadlosti z vašega osebnega računa prenese določen znesek za odplačilo kredita), lahko pa se tudi dogovorite, da sami poravnavate mesečno obveznost na bančnem okencu ali pa z nakazilom na račun kredita.

Ob najemu potrošniškega kredita je priporočljivo, da se seznanite s ponudbo na področju zavarovanj, s katerimi lahko sami dodatno poskrbite za varnost (zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, trajne invalidnosti, smrti).

Povezana opozorila

Opozorila, povezana s kreditiranjem

Kredit lahko dobijo polnoletne osebe, ki so poslovno sposobne po pogojih, ki jih določajo banke.

Z namenom zaščite potrošnika so vam banke dolžne vnaprej posredovati poštene, jasne in nezavajajoče informacije. Pri opravljanju storitev morajo ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter pri vsem paziti na interese strank.

Pred najemom kredita na spletnih straneh bank poiščite informativne izračune kjer si lahko izračunate, kakšne bi bile vaše obveznosti ob najetju kredita. Preverite tudi možnosti financiranja neposredno pri prodajalcu blaga ali storitve, saj ta lahko ponuja ugodnejše pogoje kot banka (subvencioniranje obrestne mere, plačilo dela stroškov, odlogi plačila anuitete itd.).

Višina kredita, ki vam ga bo odobrila banka, je odvisna predvsem od višine vaših rednih prilivov iz plače ali pokojnine. Posamezne banke lahko pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevajo tudi druge redne prilive na račun. Praviloma je ponudba bank za komitente (ali pa za tiste, ki bodo postali komitenti ob najetju kredita) ugodnejša.

Banke pri kreditiranju praviloma zahtevajo zavarovanje, zato morate poiskati najugodnejši način zavarovanja (poroki, zavarovalnica, zastava premoženja, zastava vrednostnih papirjev, depozitov, krediti brez dodatnega zavarovanja). Za manjše zneske banke svojim komitentom, katerih poslovanje poznajo, ponujajo kredite brez zavarovanja, za večje zneske pa je najbolj običajno zavarovanje pri zavarovalnici. Stroške zavarovanja pri zavarovalnici krije kreditojemalec. Zavarovalnica v primeru, da kreditojemalec ne plačuje več svojih obveznosti, slednje banki pokrije, vendar nato začne izterjavo pri kreditojemalcu.

Najcenejša možnost zavarovanja je s poroki, vendar je pomembno, da se ti zavedajo prevzete odgovornosti. Če namreč kreditojemalec ne bo poravnaval svojih obveznosti, jih bodo prisiljeni v celoti plačati sami. Poroštvo lahko povzroči težave tudi v primeru, ko porok sam najema kredit, saj se znesek poroštva pri odobritvi kredita šteje kot potencialna obveznost, ki zmanjšuje kreditno sposobnost poroka kreditojemalca.

Najbolj poenostavljeno opozorilo za poroka bi se torej glasilo, da je biti porok skoraj enako, kot da ste kredit najeli sami.

Ko najemate kredit, naj vam banka izdela informativne izračune za več različic, nato pa tudi zakonsko predpisano predhodno informacijo (zakonsko predpisan obrazec, ki vam ga mora banka izdati pred podpisom pogodbe). Vnaprej lahko zahtevate tudi vzorec pogodbe in splošnih pogojev poslovanja (če so ti ločeni od pogodbe).

Pri primerjavi ponudb je efektivna obrestna mera (EOM) nedvomno tista, ki vam o ceni kredita pove največ in s pomočjo katere lahko najbolj realno med seboj primerjate posamezne ponudbe. Te morajo seveda biti za enak znesek kredita in enako dobo najema.

Preverite morebitne dodatne stroške, ki niso nujno vključeni v ponudbo (notarski stroški, cenitve, dodatna zavarovanja). Če najemate kredit v tuji valuti, nujno zahtevajte informacije o valutnih tveganjih, možnostih preoblikovanja kredita v drugo valuto in tečaju, na podlagi katerega banka obračunava kreditni obrok.

Pomembno je tudi, na kateri dan v mesecu (običajno se krediti odplačujejo mesečno) koristite  kredit. Za dobo od koriščenja kredita (trenutka, ko lahko razpolagate z sredstvi) pa do zadnjega dne v mesecu banka namreč zaračuna posebne obresti (interkalarne obresti), ki ste jih dolžni plačati posebej oz. jih banka poračuna pri izplačilu odobrenega kredita. Bolj proti koncu meseca črpate kredit, manj bo interkalarnih obresti, najmanj pa jih bo seveda na zadnji dan v mesecu.

Banke imajo v svoji ponudbi vrsto dodatnih zavarovanj, ki kreditojemalcu zagotavljajo predvsem večjo finančno varnost, saj zavarovalnica ob izrednih dogodkih, npr. brezposelnosti (zavarovanje za primer brezposelnosti), smrti in invalidnosti (življenjsko zavarovanje kreditojemalca), dejansko prevzame del dolga ali celoten dolg, ne da bi zanj pozneje terjala kreditojemalca.