Odpiranje računa

Transakcijski računi, v nekaterih bankah imenovani tudi osebni računi, se med seboj razlikujejo po vrsti, namenu in storitvah, ki jih omogočajo. Od vsega tega pa je odvisna tudi višina mesečnega nadomestila za njegovo vodenje, ki ga plačuje imetnik računa.

Izberite ustrezno banko in se pozanimajte o njenih pogojih za odprtje in zaprtje osebnega računa, vrstah računov, ki jih ima v ponudbi, ter poiščite sebi najprimernejšega. Različne banke svojim komitentom ponujajo različne storitve, zato je pomembno, da izberete tisto, ki kar najbolje ustreza vašim potrebam.

Naša zakonodaja dopušča, da ima posameznik odprtih več računov pri eni ali več bankah.

Banka lahko odpre osebni račun, če posameznik izpolni naslednje pogoje:

  • izpolni in predloži pisni zahtevek za odprtje osebnega računa na predpisanem obrazcu banke;
  • predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo fizične osebe (osebna izkaznica ali potni list) in njenega morebitnega zakonitega zastopnika;
  • predloži podatke, ki jih zahtevajo davčni predpisi (npr. davčna številka) ter predpisi o preprečevanju pranja denarja (politično izpostavljena oseba);
  • predloži drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka (npr. dokazilo o zaposlitvi, statusu študenta, upokojenca ipd.).

Osebni račun za imetnika, ki nima poslovne sposobnosti, odpre njegov zakoniti zastopnik.

Banka po prejemu pisnega zahtevka za odprtje računa in popolne zahtevane dokumentacije sklene pogodbo o računu in odpre račun. Banka ima pravico, da zavrne odprtje osebnega računa brez navedbe razlogov.

Tako kot ima banka pravico od vas zahtevati določene informacije, imate tudi vi pravico, da vas banka seznani s splošnimi pogoji poslovanja  in drugimi za vas pomembnimi informacijami (npr. višina obrestnih mer, stroški bančnih storitev, višina bančnih provizij).

Banka vas mora kot imetnika osebnega računa po zakonu obvestiti o vseh spremembah splošnih pogojev poslovanja, in sicer vsaj 60 dni pred uveljavitvijo. Če se s spremembami in dopolnitvami splošnih pogojev ne strinjate, imate pravico pred uveljavitvijo sprememb odpovedati pogodbo o osebnem računu brez kakršnihkoli posledic v svojo škodo. Če splošnim pogojem v za to dogovorjenem roku ne ugovarjate oz. ne odpoveste pogodbe o vodenju računa, to pomeni, da z njimi soglašate.

Povezana opozorila

Čas od plačila do prispetja sredstev pri nakazilu v tujino

Nakazovanje sredstev v tujino je možno na več načinov. Čas od naročila do prispetja sredstev na račun prejemnika je lahko različen in je odvisen od načina izvedbe, zneska, valute in države, v kateri se nahaja prejemnik.

V Sloveniji so vsa nakazila med dvema strankama različnih bank praviloma izpeljana v nekaj urah oz. v istem dnevu.

Pri čezmejnih plačilih (v evrih) je običajni čas izvršitve naslednji delovni dan oz. do dva delovna dneva, pri preostalih valutah pa do tri delovne dni.

Pri čezmejnih nakazilih in nakazilih v tujino je pomembno, da so opredeljeni vsi stroški. Poleg stroškov banke nakazovalca lahko nastanejo tudi stroški banke prejemnika. Če ni vnaprej določeno, da bo te stroške naknadno plačal nakazovalec, se lahko zgodi, da bo banka prejemniku sredstev izplačala znesek, ki bo zmanjšan za stroške banke prejemnika. Tako do cilja ne pride celoten znesek, kar je predvsem pomembno pri plačilih raznega blaga.

Vrste in značilnosti različnih načinov plačevanja (tržnih poti)

Uporaba različnih tržnih poti pomeni za stranke predvsem različno stopnjo udobja in s tem tudi obveznosti ter stroškov. Banke poznajo več načinov plačevanja (tržnih poti).

Bančno okence

Plačujete lahko na bančnem okencu, kjer večino dela opravi bančni referent.

Elektronska banka, mobilna banka

Pri plačilih prek elektronske ali mobilne banke del odgovornosti – predvsem za pravilen vnos podatkov – prevzemate sami, banka pa vam za to storitev zaračuna nižje stroške. Seveda pa je tudi v tem primeru v programe vgrajena vrsta varnostnih mehanizmov in preverjanj, ki zagotavljajo, da je napak malo.

Praktično pri vseh plačilih so plačilni sistemi danes naravnani tako, da zaradi takojšnjega posredovanja plačil naprej posrednikom in banki prejemnici, naknadni popravki ali celo stornacije (razveljavitve) niso več mogoči. Ob napačnem nakazilu je treba kontaktirali prejemnika sredstev in zahtevati vračilo. Zahtevek za vračilo sredstev na podlagi vaše pisne reklamacije lahko prejemniku posreduje banka ali pa se s prejemnikom dogovorite sami.

Samopostrežni avtomati

Nekatere vrste plačil lahko izvajate tudi na samopostrežnih avtomatih (najbolj pogosti so bankomati).

Trajni nalogi in direktne obremenitve

Najenostavnejše je plačevanje s trajnimi nalogi (plačila na račune posameznikov pri bankah) in direktnimi obremenitvami (praviloma za plačevanje podjetjem). Ti so običajno tudi najcenejši, v sistemu pa je predvidenih mnogo varovalk, kot so predhodni in naknadni ugovori na transakcije, zahteve po vračilu že izvedenih plačil itd.

Čezmejni plačilni promet

Pri nakazilih v druge države se pred izvedbo nakazila v banki pozanimajte o možnih različnih poteh nakazila in s tem povezanih stroških, ki so običajno odvisni od hitrosti izvršitve in višine zneska nakazila.

Če na računu ni kritja

Kakšne so posledice, če na računu ni kritja?

  • Ne izvedejo se trajni nalogi in direktne obremenitve.
  • Plačila z debetnimi karticami niso mogoča.
  • Razna naročila (npr. prek elektronske banke) se ne izvedejo.
  • V nekaterih primerih banka stranko o neizvedbi obvesti, obvestilo pa zaračuna.
  • Neizvedba lahko vpliva na boniteto stranke.
Zaščite oz. varnostni elementi pri elektronski banki

Pri poslovanju z elektronsko banko praviloma banke poskrbijo za ustrezne varnostne zaščite. Te varnostne zaščite se sicer od banke do banke lahko razlikujejo. V Sloveniji se največkrat uporabljajo digitalna potrdila (certifikati) in generatorji enkratnih gesel. Uporaba zgolj uporabniškega imena in gesla praviloma ne zagotavlja zadostne varnosti, zato banke uporabljajo več zaščit.

Ob zaščitnih elementih, ki jih zagotovi banka, pa mora uporabnik poskrbeti predvsem za to, da prepreči nepooblaščen dostop tretjih oseb do generatorjev gesel ali digitalnih potrdil. Gesel za dostop do identifikacijskih instrumentov ne smemo zaupati nikomur, zanje ne uporabljamo imen, datumov rojstev, telefonskih številk ipd. in jih nikamor ne zapisujemo. Digitalno potrdilo lahko hranimo na disku osebnega računalnika, bistveno višjo raven varnosti pa zagotavljajo pametne kartice in USB-ključi.

Uporabnik mora tudi poskrbeti, da na svojem osebnem računalniku ali telefonu uporablja licenčno programsko opremo, kar mu zagotavlja redno dnevno nadgrajevanje z varnostnimi popravki, ki jih pripravljajo avtorji opreme. Uporabnik naj poskrbi za licenčno antivirusno opremo priznanih proizvajalcev, ki dnevno zagotavljajo nadgradnjo programov za prepoznavo novih virusov in drugih zlonamernih programov. Uporaba licenčne opreme in dnevnega osveževanja z novostmi proizvajalcev je pogosto predpisana v splošnih pogojih poslovanja, s katerimi se morajo strinjati tudi uporabniki, in pogojuje omejevanje nastale škode ali odgovornosti na strani uporabnika. Če uporabljana programska oprema ni ustrezna, licenčna ali predpisana, banka na prevzema tveganj, ki bi jih sicer prevzela.

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih omejuje odgovornost za škodo, ki jo je naklepno ali zaradi velike malomarnosti povzročila stranka. Torej v tem primeru za škodo odgovarja stranka. Do 50 evrov škode pa bremeni stranko, če je ta ravnala skrbno oz. tako, kot bi v takem položaju ravnal vsak povprečni uporabnik (tako imenovana majhna malomarnost). Svetujemo vam, da v banki preverite opredelitev skrbnega ravnanja, ki je običajno zapisana v splošnih pogojih poslovanja.

Opravilna sposobnost

Otroci do 14. leta starosti so popolnoma opravilno nesposobni in ne morejo razpolagati s privarčevanim denarjem. To lahko delajo le zakoniti zastopniki (to so starši), če gre za razpolaganje z nepremičninami, pa morajo to potrditi celo skrbstveni organi. Po dopolnjenem 14. letu je otrok delno poslovno sposoben, popolnoma poslovno sposoben pa je šele z dopolnjenim 18. letom.

Limiti

Banke na transakcijskih računih omogočajo porabo denarja tudi ob negativnem stanju, kar imenujemo limit. Poznamo redni limit, ki ga banke odobrijo »avtomatsko«, za daljše obdobje in praviloma brez stroškov odobritve. Izredni limit pa lahko banka odobri na podlagi vašega pisnega zahtevka. Odobritev je za omejeno obdobje in ni brezplačna.

Banka vas je dolžna vnaprej obvestiti o višini obrestne mere za pozitivno stanje na računu, dovoljeno negativno stanje (redni in izredni limit) in nedovoljeno negativno stanje.

Wester Union, Moneygram

Pri uporabi teh dveh plačilnih instrumentov, kjer gre za prenos denarja brez računov, vas opozarjamo na veliko možnost zlorabe. Pomembno je, da denar nakazujete le in samo osebam, ki jih zares oz. osebno poznate, ker se sicer sled za denarjem lahko izgubi. Podatki na izpolnjenem obrazcu za nakazilo so zaupne narave in se ne smejo sporočati nepooblaščenim osebam.