Osebni stečaj

Podatki o osebnih stečajih so objavljeni na spletni strani www.ajpes.si, kjer je javno dostopen register.

Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi prezadolženim fizičnim osebam omogočal, da iz svojega premoženja v okviru možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom (»navadnim« fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

Da bi se izognili nesporazumu, je treba poudariti, da osebni stečaj ne pomeni priložnosti dolžnika, da bi se brez posledic izognil plačilu obveznosti. Osebni stečaj je skrajno sredstvo, ki samo po sebi pomeni, da dolžnik za plačilo svojih obveznosti nameni vse svoje premoženje, tako da ni možno pričakovati, da bi dolžnik špekulativno ne plačal obveznosti, pri tem pa zadržal del svojega premoženja. Osebni stečaj je torej slaba rešitev, ki se uporabi le v skrajnem primeru.

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali pa upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Kaj sodi v stečajno maso? 

V stečajno maso sodi vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika, to je dejanj, s katerimi bi npr. dolžnik pred začetkom osebnega stečaja odtujil del svojega premoženja z namenom, da bi ga izločil iz stečajne mase in s tem zmanjšal svojo sposobnost za plačilo obveznosti ter tako oškodoval upnika. Poleg navedenega se v stečajno maso prištevajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik ni prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane.

Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.

Da bi preprečili, da bi dolžnik večkrat zaporedoma izkoristil to možnost, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let.

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja mora ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki sodi v stečajno maso, in števila upnikov in lahko znaša od 1.500 evrov naprej.

Izplačila sredstev s transakcijskega računa

Med postopkom osebnega stečaja ima oseba v stečaju pri banki odprt poseben račun, za katerega veljajo zakonsko določene omejitve poslovanja.

Povezana opozorila

Če na računu ni kritja

Kakšne so posledice, če na računu ni kritja?

  • Ne izvedejo se trajni nalogi in direktne obremenitve.
  • Plačila z debetnimi karticami niso mogoča.
  • Razna naročila (npr. prek elektronske banke) se ne izvedejo.
  • V nekaterih primerih banka stranko o neizvedbi obvesti, obvestilo pa zaračuna.
  • Neizvedba lahko vpliva na boniteto stranke.