Ob smrti svojca je treba banki predložiti smrtovnico oz. mrliški list. Banka nato blokira vsa sredstva, po zapuščinski razpravi pa jih izplača dedičem. Izplačilo sredstev brez zapuščinske razprave ni možno. S smrtjo prenehajo vsa pooblastila na računih umrlega.

Za začetek zapuščinske razprave morajo svojci na sodišču vložiti zahtevek za zapuščinsko razpravo, kjer predložijo vse dokumente o računih, ki jih je imel pokojnik, oz. sodišče zaprosijo, da opravi poizvedbe pri vseh ali pri določenih bankah.

Povezana opozorila

Smrt in davek na obresti

Ob smrti sklenitelja varčevanja banka po prejemu sklepa o dedovanju ravna skladno z določili v sklepu. Ob preteku davčnega leta (koledarsko leto) bo banka na naslov umrlega imetnika depozita ali na naslov dedičev poslala obvestilo o izplačanih obrestih. Davek na obresti so dolžni plačati dediči v enakem razmerju, kot so dedovali premoženje.