Izvajalec IRPS

Informacije o izvajalcu IRPS:

Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Šubičeva 2
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 24 29 700
Faks: +386 (0)1 24 29 713
izvajalec.irps@zbs-giz.si

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Matična številka: 5003920
Osnovni kapital: 0
Davčna številka: 94705631

 

Izvajalec je organiziran v okviru Združenja bank Slovenije, in sicer kot posrednik v sporu, ki ima tudi namestnika. Imenuje ju direktor Združenja bank Slovenije za obdobje štirih let, pred imenovanjem posreduje predlog v nezavezujoče mnenje potrošniškim organizacijam.
 

Posrednik v sporu je Franc Testen, njegov namestnik pa je Janez Srebot. Posrednik v sporu in njegov namestnik izpolnjujeta pogoje iz. 27. in 28. člena ZIsRPS.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: Odločba MGRT štev. 323-44/2016  z dne 1. 8. 2016.

Izvajalec zaenkrat ne sodeluje v nobeni mreži izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji.
 

Pisna pobuda za začetek postopka mora vsebovati:

 • osebno ime;
 • naslov prebivališča;
 • elektronski naslov;
 • podatke o ponudniku;
 • dokazila, da je predhodno vložil pritožbo pri ponudniku, in morebiten odgovor ponudnika;
 • izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS;
 • dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika;
 • predloge dokazov, na katere opira pobudo.
   

Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS www.zbs-giz.si, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si Pobuda se vloži v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem jeziku.
 

Potrošnik se lahko kadarkoli umakne iz postopka, za ponudnika pa je sodelovanje v postopku obvezno. Postopek IRPS se izvede kot ustni ali pisni postopek. Povprečen čas trajanja postopka IRPS je 60 do 90 dni.
 

Posrednik v sporu si tekom postopka prizadeva doseči sporazum o rešitvi spora med potrošnikom in ponudnikom. Če sporazum ni dosežen, izda posrednik v sporu pisno obrazloženo nezavezujoče mnenje o spornem razmerju, ki se vroči samo strankama postopka.
 

Šteje se, da je postopek končan:

 • ko je potrošnik umaknil pobudo za začetek postopka, ali
 • z dnem sklenitve sporazuma, ali
 • ko je potrošnik seznanjen z mnenjem iz drugega odstavka tega člena. 
   

Letni pavšalni prispevek za ponudnika, ki ni član ZBS, je določen v višini med 2.400,00 in 6.000,00 evrov, konkretni znesek dogovorita izvajalec IRPS in ponudnik s pogodbo glede na velikost ponudnika in predvideno število sporov. ZBS in ponudnik se lahko glede na zahtevnost in predvideno število ter čas reševanja spora dogovorita tudi za nižji znesek.
 

Povezave na:

Poročila

 

Obrazec za vložitev pobude za začetek postopka

 

Uporabne povezave: